Ana sayfa 7. Sınıf 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite – MEB

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite – MEB

0
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite yazımızda Ülkemizde Nüfus Değerlendirme soruları ve cevapları bulunmaktadır.

Bu yazımızda 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB yayınlarının cevapları verilmektedir. Ada Yayınları 7. sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları en kısa zamanda hazırlanacaktır.

Ülkemizde Nüfus – 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite

Ünite Değerlendirme

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1-  Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Gösterilen durumlardan hangisinin Türkiye’de nüfusun dağılışına etkisi diğerlerinden daha azdır?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Cevap
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Cevap

2- Yandaki nüfus grafiğini inceleyiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Grafik Cevap
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Grafik Cevap

Bu grafiğe göre;

I. Genç nüfusun sayısı

II.Çalışan nüfusun sayısı

III. Ortalama yaşam süresi

IV. Yaşlı nüfusunun oranı

özelliklerinden hangisi ya da hangileri tespit edilebilir?

 A) Yalnız I         B) I ve III

C) I ve IV          D) II – IV

3- Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz hakları açıklayan ifadelerden biri değildir?

A) Hiç kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.

B) Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.

C) İlköğretim zorunlu olup devlet okullarında parasızdır.

D) Çalışanların sosyal güvenliği isteğe bağlıdır.

4-  “Köyümüz Doğu Anadolu’da dağlık bir yerdeydi. Kışlar çok uzun ve sert geçerdi. Zaten tarlamız ve bahçemiz de yoktu. Tarım yapamıyorduk. Hayvancılıkla uğraşıyorduk. Çocuklar büyüdü ve evlendi. Nüfusumuz arttı. Hayvancılıktan elde ettiğimiz gelir ailemize yetmez oldu. Büyük şehirlerde iş ve ekmek vardır, dedik ve ailecek İstanbul’a geldik.”

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebepleri arasında gösterilemez?

A) Nüfusun kalabalık olması

B) Tarla ve bahçelerin çokluğu

C) İkliminin tarıma elverişli olmaması

D) Geçim zorluğu ve işsizlik

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yurt içi seyahatler mülki amirin iznine bağlıdır.

B) Doğurganlık arttıkça nüfus artışı hızlanır.

C) Hızlı göç şehirlerde çevre sorunlarını artırır.

D) Beyin göçü, geri kalmış ülkelerde gelişmeyi geciktirir.

 

Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu cümlenin başındaki kutuya doğru (D), yanlış (Y) şeklinde işaretleyiniz. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarında yer alan boşluklara yazınız.

( D ) Beyin göçü, alanında uzman olanların yurt dışına göçüdür.

( D ) Seyahat hürriyeti, suç işlenmesini önlemek için sınırlandırılabilir.

( Y ) İsteyen herkes dilediği ülkeye giderek yerleşebilir.

( Y ) Yönetim isterse yerleşme ve seyahat haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Aşağıdaki açık uçlu soruları okuyarak cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

Sahip olduğumuz hakların kısıtlanması toplumda hangi sorunlara neden olur? Örneklerle açıklayınız.

Cevap: Bu alana öğrenciler kendi düşüncelerini yazacaklar.

Yandaki grafikte Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bazı illerin nüfus yoğunlukları verilmiştir. Buna göre il merkezi iç kesimlerde yer alan kentlerin nüfus yoğunluklarının il merkezi deniz kenarında bulunanlara göre düşük olmasının sebepleri neler olabilir? Bu sebeplerden dördünü aşağıda nokta ile belirtilen yere yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Grafik Cevap
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Grafik

A) Kıyı kesimlerde iklimin daha uygun olması

B) Kıyı kesimlerde ulaşım imkanlarının daha iyi olması

C) İş imkanlarının kıyılarda daha iyi olması

D) Yeryüzü şekilleri ve yükseltinin uygun olması

 

Kendimi Değerlendiriyorum – Çalışma Kitabı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuduktan sonra doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

I. İklim                     ll. Su kaynakları

lll. Tarım toprakları    lV. Bitki türleri

1- Yukarıdakilerden hangileri insanların yerleşmek istedikleri yeri seçmelerinde daha az etkilidir?

A) Yalnız l              B) ll ve lll

C) lll ve lV             D) Yalnız lV

 

2-  “Ülkemizde genel olarak kıyı şeridinde nüfus yoğunluğu daha fazladır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumu sağlayan etkenler arasında gösterilebilir?

A) Denizlerin iklim üzerindeki olumlu etkisi

B) Tarım alanlarının bulunmayışı

C) Ormanlarla kaplı oluşu

D) Manzaranın güzel oluşu

 

3- “Türkiye’de büyük şehirlerin nüfusu, ülke ortalamasından daha fazla artmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden değildir?

A) İş imkânlarının çok oluşu

B) Ulaşım araçlarının çeşitliliği

C) Eğitim hizmetlerinin varlığı

D) Sağlık hizmetlerinin çokluğu

 

4- “Hızlı nüfus artışı, ekonomisi gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler için önemli sorunlara neden olmaktadır.” ifadesinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaşanacak sorunlardan biri olamaz?

A) İç ve dış göç hızlanır.

B) Kalkınma hızı yavaşlar.

C) Ülke kaynakları hızla tükenir.

D) Nüfusun cinsiyet dengesi bozulur.

 

I.  Genç nüfusun çokluğu         ll. Okul ihtiyacının fazlalığı

III. Ücretlerin düşüklüğü         IV. Yaşlı nüfusun fazlalığı

 

5- Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye’de nüfus artışının hızlı olduğuna kanıt gösterilebilir?

A) Yalnız l              B) l ve ll

C) l, III ve lV        D) Yalnız lV

 

6- “Ekonomimiz hızlı bir gelişme içerisindedir. Nüfusumuzun % 67’si çalışabilir nitelikte olup iş gücü kapasitemiz çok geniştir.” ifadesine göre aşağıda belirtilen hususlardan hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sorunlardan biridir?

A) Üretim artışı hızlanır.

B) Ticaret hacmimiz genişler.

C) İşsizlik artar.

D) Ulaşım canlanır.

 

7- Ülkemizin kalkınması için aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ihtiyaç vardır?

A) Toplam nüfusumuzun fazla olmasına

B) Çalışabilir nüfusumuzun çok olmasına

C) Nüfusumuzun eğitim düzeyinin yüksek olmasına

D) Erkek nüfusumuzun fazla olmasına

 

8- Çalışma hakkı ve düzeninin yasalar ile güvence altına alınması, aşağıdakilerden hangilerinin oluşmasını sağlamaz?

A) Milli gelirden eşit pay alma

B) Çalışanların iş ve ücret güvencesi

C) Sağlık güvencesi

D) Emeklilik güvencesi

 

9- “Türkiye’de hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların sayısı giderek artmaktadır.” ifadesinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi kesin olarak anlaşılır?

A) Tarımsal üretim çok azalmaktadır.

B) Sanayi ve hizmet sektörü gelişmektedir.

C) Gıda maddeleri ithal edilmektedir.

D) Dış ticaretimiz azalmaktadır.

 

10- “Ülkemizin önemli sorunlarından biri de kırdan kente doğru hızlı bir göçün yaşanmasıdır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

A) Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması

B) Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyi olması

C) Fabrikaların şehirlerin çevresinde yoğunlaşması

D) Ekilen alanların genişlemesi

 

11- “Göç; insanların çeşitli sebeplerle yaşadığı yeri geçici veya sürekli olarak terk etmesi olayıdır.” İfadesi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi göçü doğuran nedenler arasında gösterilemez?

A) İş imkanlarındaki farklılıklar

B) Bölgeler arasındaki kalkınma farklılığı

C) Yöneticilerin tutum ve davranışları

D) Doğal afetler

 

12- Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren ülkelerin önemli sorunlarından biridir?

A) Ülkelerin kalkınması gecikir.

B) Ülkelerde işsizlik azalır.

C) Kişi başına düşen millî gelir artar.

D) Nüfus artışı dengelenir.

 

13- Ülkemizin coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Ülkemizin her köşesi yerleşmeye uygundur.

B) Doğal şartlar kara ulaşımını zorlaştırır.

C) Ülkemizde köy yerleşmelerinin sayısı azdır.

D) Dağlık bölgelerdeki yerleşmeler daha hızlı gelişir.

 

14- Anayasamıza göre yerleşme ve seyahat hürriyeti “suç işlenmesini önlemek, ekonomik gelişmeyi ve kamu mallarını korumak” amacıyla sınırlandırılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ifade kapsamına girer?

A) Mühendislerin çalışmak için gelişmiş ülkelere gitmesi

B) Bilim insanlarının yurt dışındaki kongrelere katılması

C) Üniversite kazananların başka şehirlere gitmesi

D) Şüpheli kişilerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite yazımıza yorumlarınızı ve eklemek istediğiniz soru ve görüşleri bekliyoruz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here